Reglement

 

(T.07.32.1 van Sep 2002)

 

1.      Toekenning.

De “KNVRO-Medailles” worden jaarlijks toegekend.

Ze kunnen toegekend worden aan volgende categorieën:

1.1.      aan leden van KNVRO die zich bijzonder ingezet hebben voor de zaak van de Reserveofficier,

1.2.      aan een bijzonder verdienstelijke groepering aangesloten bij KNVRO,

1.3.      aan volgende sub-categorieën:

1.3.1.      één of verschillende Belgische burgerlijke personaliteit(en),

1.3.2.      één of verschillende Belgische militaire personaliteit(en),

1.3.3.      één of verschillende bijzonder verdienstelijke instelling(en),

1.3.4.      één of verschillende bijzonder verdienstelijke militaire eenheid/eenheden.

Jaarlijks zullen er ten hoogste vier medailles gezamenlijk voor deze vier sub-categorieën toegekend worden.

1.4.      aan een buitenlandse persoon of vereniging, om speciale bindingen met KNVRO te onderlijnen (maximum één medaille per jaar),

1.5.      ambtshalve aan de ereleden.

 

 

2.      Herhaling.

2.1.    Individueel :

2.1.1          zeer uitzonderlijke prestaties of omstandigheden kunnen aanleiding geven tot de toekenning aan dezelfde persoon van een tweede KNVRO-Medaille,

2.1.2          deze tweede Medaille kan slechts toegekend worden ten vroegste tien jaar na de toekenning van de eerste Medaille.

2.2.    Voor instellingen en militaire eenheden: geen herhaling mogelijk.

 

 

3.      Hoe een voorstel indienen.

De voorstellen dienen ingediend te worden door middel van formulier D.07.32.1 hierbijgevoegd, en dienen voldoende gemotiveerd te worden.

 

 

4.      Wie mag een voorstel indienen.

Mogen kandidaten voorstellen tot het bekomen van de KNVRO-medaille:

4.1.      de Nationale Voorzitter van KNVRO,

4.2.      vijf beheerders KNVRO gezamenlijk,

4.3.      de Voorzitters van de groeperingen aangesloten bij KNVRO,

4.4.      een lid van KNVRO zelf titularis van de KNVRO-medaille.

 

 

5.      Beraadslagingen.

5.1.      De beraadslagingen gebeuren in een enkele gesloten zitting, zonder recht op verhaal, door een comité samengesteld als volgt :

5.1.1.      de Nationale Voorzitter van KNVRO,

5.1.2.      de Ondervoorzitters van KNVRO,

5.1.3.      de Stafchef (StChef) van KNVRO, die het verslag opmaakt,

5.1.4.      zes beheerders van KNVRO, afgevaardigd door de Raad van Beheer (RvB). Ze zullen drie per militaire taalrol zijn.

5.2.      Om geldig te kunnen zetelen moeten er minstens zeven comitéleden aanwezig zijn, waarvan vier beheerders.

5.3.      De gesloten zitting wordt onmiddellijk voorafgegaan door een open zitting gedurende dewelke zij die een voorstel ingediend hebben volgens de voorschriften van dit reglement, hun kandidaat kunnen verdedigen en desnoods bijkomende inlichtingen kunnen verstrekken op vraag van leden van het comité.

5.4.      De beslissingen worden genomen door geheime stemming, en bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige comitéleden.

5.5.      De comitéleden, die afwezig zijn, mogen vooraf hun voorkeur(en) schriftelijk overmaken aan de Nationale Voorzitter.

Het is hun hiervoor toegelaten vooraf de binnengekomen dossiers van kandidatuur in te zien, na aanvraag gericht tot en in aanwezigheid van de StChef.

5.6.      De niet weerhouden kandidaturen mogen het volgende jaar opnieuw ingediend worden.

 

 

6.      Homologatie.

De homologatie moet gebeuren door de laatste RvB van het kalenderjaar, met een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stemmen.

De personen die voorstellen ingediend hebben zullen schriftelijk ingelicht worden door de StChef van het gevolg gegeven door de RvB.

 

 

7.      Register.

Een register zal bijgehouden worden door de G1, en dient, per jaar gegroepeerd, te vermelden:

7.1.      de naam van de vereremerkten,

7.2.      de naam van wie ze voorgedragen heeft,

7.3.      de categorie van toekenning.

 

 

8.      Getuigschrift en Medaille.

8.1.      Een getuigschrift betreffende de toekenning van de KNVRO-medaille wordt individueel opgemaakt en vermeldt het jaartal. Het geeft recht op de aanschaffing van de Medaille.

8.2.      De Medaille kan op het Secretariaat van KNVRO aangeschaft worden, ten belope van één Medaille per getuigschrift. Deze aanschaffing gebeurt mits betaling door de aanvrager voor de voorstellen gedaan volgens 4.3 en 4.4 van dit reglement, en kosteloos voor de voorstellen volgens 4.1 en 4.2.

 

 

9.      Jaarlijkse chronologie.

9.1.      RvB van Okt : aanduiding door de RvB van de zes beheerders die in het Medaille-comité zullen zetelen,

9.2.      31 Okt: afsluiting van het indienen van de kandidaturen (geschiedt zonder verdere oproep),

9.3.      in Nov: bijeenkomst van het Comité in open zitting, onmiddellijk gevolgd door de gesloten zitting,

9.4.      RvB van Dec: homologatie, gevolgd door de berichtgeving,

9.5.      RvB van Feb, of AV, of elke andere belangrijke manifestatie van KNVRO: overhandiging van de Medailles toegekend volgens 4.1 en 4.2. De Medailles aangevraagd volgens 4.3 en 4.4 mogen overhandigd worden bij deze activiteiten, of bij een andere gelegenheid, volgens het verzoek van degenen die de aanvraag indienden.