KONINKLIJKE NATIONALE VERENIGING

VAN DE RESERVEOFFICIEREN VAN BELGIË vzw

(KNVRO vzw)

(ondernemingsnummer 408649617)

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

(versie 2012)

(goedgekeurd door de RvB van KNVRO vzw op 07 Mar 2012 en 28 Mar 2012)

 

HOOFDSTUK R.01  -  VASTGELEGDE AFKORTINGEN EN WIJZIGINGEN

R.01       VOORWERP EN GELDIGHEID

Dit Reglement van Inwendige Orde (RIO) werd opgesteld overeenkomstig artikel S.01.8 b van de statuten. Het bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van de algemene principes vastgelegd in de statuten. De nummering van de artikelen van de statuten en van het RIO loopt parallel.

R.01.0    GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AV                  Algemene Vergadering

CB                  Centraal Bureau

CIOMR          Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve

CIOR              Confédération Interalliée des Officiers de Réserve

EL                   Effectief Lid

Gpg                 Groepering(en)

KNVRO         Koninklijke Nationale Vereniging van de Reserveofficieren van België vzw

LO                  Verbindingsofficier

MOD              Minister van Landsverdediging

OVz                Ondervoorzitter

R                     artikel van het RIO

RIO                 Reglement van Inwendige Orde

RM                  Reservemilitair

RO                  Reserveofficier

RvB                Raad van Bestuur

S                      artikel van de Statuten

StChef            Stafchef

TB                   Toegevoegd Bureau

URNOR         Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique asbl

Vz                   Voorzitter KNVRO

R.01.1    PUBLICATIE EN WIJZIGINGEN

De Statuten van KNVRO verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 02 Feb 1935 en de wijzigingen in deze van 16 Mar 1935, 13 Mei 1939, 20 Mei 1965, 15 Mar 1973, 24 Jun 1976, 05 Feb 1981, 23 Sep 1986, 30 Aug 1990, 24 Dec 1998, 19 Okt 2000 en 17 Aug 2005.

R.01.2    AANSLUITING EN VERBOND

De RvB mag de aansluiting van KNVRO bij bredere verbonden, bestaande uit verenigingen met gelijkaardig doel toestaan.

R.01.3    INTERNATIONALE VERENIGINGEN

 1. KNVRO is aangesloten bij de Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR, in het Engels Interallied Confederation of Reserve Officers, ICRO). KNVRO heeft er recht op één stem in het Uitvoerend Comité, bij monde van zijn delegatieleider (de Belgische Ondervoorzitter of VP CIOR(BE); cf R.07.12.4).

 2. KNVRO werkt samen met de Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR) via de Koninklijke Nationale Vereniging van de Medische Militaire Reserve (KNVRMMR). KNVMMR heeft er recht op één stem in het Uitvoerend Comité, bij monde van zijn delegatieleider (de Belgische Ondervoorzitter of VP CIOMR(BE)). De delegatieleider wordt in gemeenschappelijk overleg aangeduid door de Vz van KNVRO en de Vz van KNVMMR, overeenkomstig de conventie opgesteld tussen deze beide verenigingen.

HOOFDSTUK R.02  -  ORGANISATIE

R.02.1    De Gpg vormen de basis van de organisatie van KNVRO.

R.02.11      CATEGORIEËN

 1. Plaatselijke of regionale Gpg van RM van alle Componenten, Wapens en Diensten.

 2. Gpg die RM per Component, Wapen of Dienst, per eenheid, rang of hoedanigheid verenigen.

R.02.12      TAALSTELSEL TEGENOVER KNVRO

 1. De plaatselijke of regionale Gpg worden beschouwd te behoren tot het wettig taalstelsel van de plaats waar zij hun zetel hebben gevestigd.

 2. De Gpg die de RM van een zelfde eentalige eenheid groeperen, worden verondersteld te behoren tot het militair taalregime van die eenheid; de andere zijn:

    -         eentalig indien al hun leden tot hetzelfde militair taalregime behoren;

    -         tweetalig in het tegenovergestelde geval.

 1. De tweetalige Gpg mogen voor hun administratieve betrekkingen met KNVRO beide werktalen van KNVRO gebruiken.

 2. De Gpg opgericht in het Duits taalgebied moeten voor hun administratieve betrekkingen met KNVRO het Frans gebruiken.

R.02.13      DOELSTELLINGEN

 1. De plaatselijke of regionale Gpg zetten zich in voor:

  1. het aanhalen van de vriendschaps- en samenhorigheidsbanden tussen hun leden,

  2. het verstrekken van algemene militaire informatie en het bevorderen van algemene militaire vervolmaking,

  3. het leggen van contacten met andere groeperingen van KNVRO, met de RM in het algemeen, met de militaire en burgerlijke plaatselijke of regionale autoriteiten en met de onderwijsinstellingen van hun streek.

  4. De nationale verenigingen zetten zich in voor:

   1. het aanhalen van de vriendschaps- en de samenhorigheidsbanden tussen hun leden,

   2. het verstrekken van gespecialiseerde militaire informatie en het bevorderen van gespecialiseerde militaire vervolmaking,

   3. het leggen van contacten met andere groeperingen van KNVRO, met de RM van hun specialiteit, met de militaire overheden van hun niveau.

R.02.14      INKOMSTENBRONNEN

De Gpg verkrijgen hun inkomsten uit:

 1. jaarlijkse bijdragen betaald door hun leden, waarvan het bedrag vastgesteld wordt door de AV van elke Gpg,

 2. subsidies van KNVRO,

 3. giften en andere middelen.

R.02.15      VERPLICHTINGEN VAN DE GROEPERINGEN

De groeperingen zijn er toe gehouden:

 1. De aan KNVRO verschuldigde bijdragen te betalen voor al hun leden die volgens de KNVRO lijsten gekozen hebben voor die Gpg als eerste aansluiting (zie R.03.13).

Deze betaling gebeurt in twee schijven, nl. op 30 april en op 31 oktober. Het bedrag van de eerste schijf moet gelijk zijn aan de jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor een aantal leden gelijk aan twee derden van het aantal leden van het vorige jaar. Die bijdrage is niet terug betaalbaar door KNVRO. De tweede schijf moet overeenkomen met de bijdrage voor alle leden op 30 september, verminderd met het reeds betaalde bedrag.

 1. Op de vervaldag van 30 april, aan het secretariaat van KNVRO mee te delen welke leden regelmatig ingeschreven zijn. Op de vervaldag van 30 september moeten de ondertussen ingeschreven leden meegedeeld worden. Na deze datum worden bijkomende inschrijvingen enkel aanvaard als KVNRO de betaling van de jaarlijkse bijdrage ontvangt voor 31 december.

 2. Het KNVRO-secretariaat onmiddellijk te verwittigen wanneer een lid niet langer bij KNVRO aangesloten is ongeacht of dat gebeurde op zijn aanvraag of door een beslissing van de Gpg.

 3. Jaarlijks, ten gepaste tijde om de verplichtingen van R.02.15.f na te komen, hun leden samen te roepen in AV. Deze AV moet ondermeer de EL van KNVRO aanduiden en het groeperingsbestuur verkiezen onder zijn bij KNVRO aangesloten of toegetreden leden.

 4. De lijst van hun EL, overeenkomstig R.04.25, over te maken aan het secretariaat van KNVRO op diens verzoek.

 5. De lijst van hun kandidaat-bestuurders, overeenkomstig R.05.22, over te maken aan het secretariaat van KNVRO op diens verzoek.

 6. Op 15 juni, 15 november en 20 december de subsidieaanvragen over te maken aan het secretariaat van KNVRO, overeenkomstig R.02.14.b en het financieel reglement.

 7. De mededelingen en publicaties die zij van KNVRO hebben ontvangen onder hun leden te verspreiden.

R.02.2    ERKENNING VAN DE GROEPERINGEN

R.02.21      VOORWAARDEN

Om door KNVRO erkend te worden en te blijven, moet een Gpg:

 1. beantwoorden aan alle criteria vermeld in R.02.13 en R.02.15.

 2. als leden met hoofdaansluiting bij KNVRO, minstens 10 aangesloten of toegetreden leden tellen,

 3. zich verbinden om de statuten, het RIO en de beslissingen van KNVRO te eerbiedigen.

R.02.22      PROCEDURE

Het verzoek om erkenning moet bij de RvB van KNVRO ingediend worden volgens de criteria en voorwaarden opgesomd in R.02.21.

De RvB van KNVRO beslist soeverein, bij eenvoudige meerderheid, over de ingediende aanvraag om erkenning.

Bij negatieve beslissing zullen de bezwaren van de RvB meegedeeld worden aan de aanvrager, die zijn aanvraag opnieuw mag indienen, rekening houdend met de bezwaren.

De RvB mag zijn toestemming tot toetreding voorwaardelijk maken gedurende het eerste jaar.

Na haar toetreding moet de Gpg op al haar documenten melding maken van haar aanvaarding en onmiddellijk de eerste schijf van de jaarlijkse bijdrage regelen.

R.02.23      SCHRAPPING: zie S.02.4

HOOFDSTUK R.03  -  LEDEN

R.03.1    AANSLUITING

R.03.11      INSCHRIJVING

De leden van een erkende Gpg, worden slechts als lid KNVRO aangezien indien volgende formaliteiten werden vervuld:

   -          de Gpg moet de nodige inlichtingen aan het secretariaat van KNVRO overgemaakt hebben.

   -          de Gpg moet de verschuldigde bijdrage (zie R.02.15) op de rekening van KNVRO gestort hebben.

R.03.12      SOORTEN

 1. via de erkende Gpg:

  1. aangesloten lid: zie S.03.1 en S.03.2.a.

  2. effectief lid (EL): aangesloten lid, door zijn groepering afgevaardigd bij de AV van KNVRO, overeenkomstig R.04.25 en zie S.04.1 en S.04.2.

  3. toegetreden lid: zie S.03.2.b.

  4. sympathiserend lid: zie S.03.1 en S.03.03.a.

 2. rechtstreeks bij KNVRO:

  1. toegetreden lid: zie S.03.1 en S.03.2.

  2. sympathiserend lid of erelid: zie S.03.3.

R.03.13      MEERVOUDIGE AANSLUITINGEN

De RM mag gelijktijdig bij verschillende KNVRO-Gpg aangesloten zijn. Hij zal kiezen welke aansluiting hij als eerste aansluiting beschouwt.

Zijn andere aansluitingen als bijkomende aansluitingen beschouwd; zij geven geen aanleiding tot betaling van een KNVRO-bijdrage door de Gpg en komen niet in aanmerking voor het berekenen van het aantal EL van de groepering.

Hij zal de Gpg op de hoogte brengen van zijn keuze.

R.03.14      KNVRO-BIJDRAGE

Het bedrag van de KNVRO-bijdrage wordt jaarlijks bij beslissing van de AV, op voorstel van de RvB, vastgesteld voor het volgend jaar.

R.03.2    ONTSLAG

De Gpg is verplicht KNVRO zo vlug mogelijk te verwittigen van het ontslag van een van zijn leden tijdens het jaar.

R.03.3    SCHRAPPING

 1. De AV van een Gpg kan met twee derde meerderheid een van haar leden schrappen. Dergelijke schrapping sluit automatisch een schrapping in als KNVRO-lid in hoofde van de betrokken Gpg.

 2. De Gpg is verplicht het secretariaat KNVRO zo vlug mogelijk te verwittigen van dergelijke schrapping. (zie R.02.15.c)

 3. Wanneer de Gpg niet wil dat het door haar geschrapte lid verder lid blijft van KNVRO of het wordt via een andere erkende Gpg, dient zij dat, met vermelding van haar motieven, uitdrukkelijk mee te delen aan KNVRO.

R.03.4    VERLIES VAN LIDMAATSCHAP

 1. Verliest van ambtswege de hoedanigheid van lid, hij die ophoudt te voldoen aan de voorwaarden opgesomd in R.03.11, R.03.12, R.03.2 of waarvan de Gpg ophoudt te voldoen aan de voorwaarden vermeld in R.02.21.

 2. Kan bij tuchtmaatregel uitgesloten worden door beslissing van de AV/KNVRO, met een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde EL, een lid dat ernstig tekort gekomen is aan zijn plichten als militair of dat zou gepoogd hebben KNVRO van zijn maatschappelijk doel af te leiden. In afwachting van de beslissing van de AV mag de RvB/KNVRO bij twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders beslissen tot tijdelijke schorsing.

 3. Noch de oud-leden, noch hun erfgenamen, kunnen enige rechten laten gelden op de bezittingen van KNVRO. Zij kunnen noch de terugbetaling vragen van de gestorte bedragen, noch de teruggave van rekeningen, noch de inventaris eisen, noch de zegels laten leggen.

HOOFDSTUK R.04  -  ALGEMENE VERGADERING (AV)

R.04.1    SAMENSTELLING

De AV is samengesteld uit:

 1. met stemrecht: de EL aangeduid door de Gpg om hen te vertegenwoordigen (R.03.12 a-2)

 2. met raadgevende stem en recht tot tussenkomst, maar zonder stemrecht:

  1. de leden van het CB, die geen EL zijn,

  2. de uittredende bestuurders, die geen EL zijn,

  3. de rekeningtoezichters, die geen EL zijn.

 3. zonder raadgevende stem, noch recht tot tussenkomst, noch stemrecht: de andere leden van KNVRO.

R.04.2    VERKIEZING EN MANDAAT VAN DE EFFECTIEVE LEDEN (EL)

R.04.21      VERKIESBAARHEID

De EL moeten aangesloten lid zijn.

R.04.22      KANDIDATUUR

De EL worden afgevaardigd door hun Gpg.

R.04.23      AANTAL

De Gpg hebben recht op ten minste één EL en een bijkomend EL per begonnen schijf van twintig aangesloten leden met een eerste aansluiting, die reglementair ingeschreven werden, volgens R.02.15.b, op het secretariaat van KNVRO voor 31 december voorafgaand aan de AV en waarvan de jaarlijkse bijdrage werd betaald.

R.04.24      TAALROL

De Gpg die EL van de beide taalrollen hebben, moeten hun leden van de Nederlandse en van de Franse militaire taalrol afzonderlijk tellen om verhoudingsgewijs hun EL van de Nederlandse en de Franse taalrol te bepalen, zonder nochtans het aantal EL vastgelegd in R.04.23 te overschrijden.

R.04.25      AANVAARDING

Om op reglementaire wijze tot de AV toegelaten te worden moeten de EL bekend gemaakt zijn aan het secretariaat van KNVRO, met vermelding van de militaire taalrol waartoe zij behoren.

R.04.26      DOCUMENTATIE

De Gpg mag aan het secretariaat KNVRO de Statuten en het RIO vragen voor zijn leden die voor de eerste keer als EL KNVRO aangeduid worden.

R.04.3    BEVOEGDHEDEN EN MACHTEN

R.04.31      De AV mag in haar schoot commissies oprichten die belast zijn met het onderzoek van bijzondere problemen.

R.04.32      De AV mag om het even welke buitenstaander uitnodigen haar voor te lichten of gespecialiseerde waarnemers aanduiden.

R.04.4    VERGADERINGEN

R.04.41      SAMENROEPING

De AV wordt samengeroepen door een omzendbrief met vermelding van de agenda. Deze omzendbrief wordt ten minste veertien dagen op voorhand gestuurd naar de EL, aangeduid volgens R.04.21 tot 24.

R.04.42      AGENDA

De agenda wordt vastgelegd door de RvB in de zitting voorafgaand aan de AV.

R.04.43      STEMMING VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE RvB

Wanneer de EL zich aanbieden om de aanwezigheidslijst te ondertekenen, ontvangen ze de stembiljetten.

R.04.44      QUORUM

De AV beslist geldig zodra de helft plus één van de EL aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn volgens de handtekeningen op de aanwezigheidslijst, behoudens door de wet bepaalde bijzonder quorum.

R.04.45      STEMOPNEMERS

Twee stemopnemers, die noch kandidaat-bestuurders noch lid van het uittredend CB zijn, waarvan de ene behoort tot de Nederlandse en de andere tot de Franse militaire taalrol, worden bij het begin van iedere AV aangesteld onder de EL.

R.04.46      STEMMING TIJDENS DE AV

 1. Elk EL beschikt over één stem.

 2. Elk EL, aanwezig op een AV, mag maximaal twee volmachten gebruiken van andere EL

 3. Onverminderd art R.03.4.2 en de bijzondere meerderheden opgelegd door de wet betreffende de VZW’s beslist de AV bij eenvoudige meerderheid.

 4. De stemming gebeurt normaal openbaar.

De Vz of één van zijn medewerkers zal achtereenvolgens elk EL uitnodigen om zich uit te spreken. Het EL moet zich duidelijk uitspreken: “ja” (of voor), “neen” (of tegen), “onthouding”.

Met het doel de werkzaamheden te verkorten heeft de voorzitter van de AV het recht af te zien van een hoofdelijke stemming wanneer hij unanimiteit of een duidelijke meerderheid vaststelt. Eventuele opposanten mogen hun afkeuring doen opnemen in de notulen.

 1. Met het doel de AV voor te lichten mag de voorzitter sommige EL uitnodigen om hun onthouding te motiveren.

 2. Indien de AV zich moet uitspreken over een aangelegenheid die een persoon betreft gebeurt de stemming geheim.

 3. De stemming is eveneens geheim als de Vz of een derde van de aanwezige en vertegenwoordigde EL daarom verzoeken.

R.04.47      KWIJTING VAN DE BESTUURDERS EN DE REKENINGTOEZICHTERS

 1. Twee rekeningtoezichters en twee plaatsvervangers (van vier verschillende Gpg) worden bij iedere jaarlijkse gewone AV aangeduid onder de aangesloten leden om de rekeningen na te zien gedurende het jaar dat de volgende jaarlijkse gewone AV, waarop ze hun rapport zullen uitbrengen, voorafgaat.

 2. De uittredende bestuurders mogen niet deelnemen aan de stemming over de kwijting van de bestuurders, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks bij volmacht.

R.04.5    VOORZITTERSCHAP VAN DE AV

R.04.51      Algemene regel: de AV wordt voorgezeten door de Vz of bij diens afwezigheid door een OVz conform art. R.06.3.

R.04.52      De AV samenvallend met het einde van het mandaat van de Vz, wordt van het begin tot het einde, geleid door de uittredende Vz, met inbegrip van de verkiezingsoperaties van de nieuwe RvB.

R.04.6    PROCES-VERBAAL

Het register dat bij iedere AV uitsluitend ter beschikking is van de EL, mag eveneens geraadpleegd worden op het secretariaat van KNVRO, na verzoek aan de Vz.

Uittreksels worden slechts verstrekt met toestemming van de RvB/KNVRO op gemotiveerd schriftelijk verzoek. Twee bestuurders moeten het PV van de AV ondertekenen “voor echt verklaard”.

HOOFDSTUK R.05  -  RAAD VAN BESTUUR (RvB)

R.05.1    SAMENSTELLING

De RvB is samengesteld uit bestuurders die door de AV verkozen werden om KNVRO te besturen.

De leden van het CB nemen deel aan de RvB met raadgevende stem.

R.05.2    VERKIEZING EN MANDAAT

R.05.21      VERKIESBAARHEIDSVOORWAARDEN

De kandidaten moeten EL zijn.

De kandidaturen moeten, ondertekend door de kandidaten, ingediend worden door de Gpg en op het secretariaat van KNVRO toekomen ten laatste op de datum vermeld op het verzoek daartoe.

De tweetalige Gpg die EL van beide taalrollen hebben, zijn verplicht kandidaten voor te stellen van de twee taalrollen (Frans en Nederlands).

R.05.22      KANDIDATUREN

De Gpg mogen afzonderlijk maximaal drie kandidaten voorstellen in hun taalrol en afzonderlijk voor:

   -          de eerste stembeurt: één kandidaat,

   -          de volgende stembeurten: twee kandidaten.

De tweetalige Gpg mogen, indien zij dat wensen, één Franstalige en één Nederlandstalige kandidaat voorstellen voor de eerste stembeurt, die beide verkiesbaar zijn.

De tweetalige Gpg mogen voor de volgende stembeurten twee kandidaten per taalrol voorstellen.

Per kandidaat dienen de naam, de voornaam, de taalrol, de graad en de datum waarop zij zijn toegetreden tot de reserve vermeld te worden.

R.05.23      STEMMING

R.05.23.1   Ieder aanwezig of vertegenwoordigd EL beschikt over één stem per stemronde.

R.05.23.2   Zij spreken zich uitsluitend uit over de kandidaten van hun eigen militaire taalrol.

R.05.23.3   Het aantal verkozenen die tot dezelfde Gpg behoren mag maximaal drie bedragen.

R.05.23.4   De eerste stemronde: één enkele kandidaat per taalrol en per Gpg kan verkozen worden. Voor de tweetalige groeperingen kunnen twee kandidaten, één per taalrol, verkozen worden.

R.05.23.5   Indien de eerste stemronde niet toelaat het statutaire aantal bestuurders te verkiezen, zal de AV overgaan tot een of meerdere bijkomende stemrondes:

 1. Zullen verkozen zijn de kandidaten die per taalrol het grootst aantal stemmen hebben bekomen, rekening houdend met punt c.

 2. Indien voor het (de) laatste mandaat (-aten) die te begeven is (zijn) er gelijkheid van stemmen is, dan zal (zullen) de kandidaat (-aten) die het eerst toegetreden zijn tot de reserve verkozen zijn.

 3. Wanneer er geen voldoende vooraf ingeschreven kandidaten overblijven voor de laatste mandaten, mag de Voorzitter van de AV akte nemen van spontane kandidaturen van de aanwezigen, rekening houdend met R.05.24.1.

R.05.24      HERVERKIEZING

De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

R.05.3    QUORUM EN STIPTHEID

R.05.31      Indien het quorum niet bereikt wordt, mag de Vz niettegenstaande art S.05.3.d beslissen de aanwezige bestuurders te informeren.

R.05.32      Indien een bestuurder, in de loop van een mandaat op drie al of niet opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft zonder zich te laten vertegenwoordigen met gebruikmaking van volmachten, kan de RvB, nadat hij hem uitgenodigd heeft om uitleg te geven, zijn schorsing uitspreken. Zijn vervanging zal gebeuren volgens R.05.8.

R.05.4    BEVOEGDHEID

R.05.41      COMMISSIES EN VERZOENINGSRAAD

R.05.41.1   In zijn schoot mag de RvB commissies oprichten om bijzondere problemen te onderzoeken.

R.05.41.2   De RvB mag een verzoeningsraad samenstellen bestaande uit vier leden waarvan twee mogen voorgesteld worden door de betrokken Gpg of RM.

Deze verzoeningsraad wordt voorgezeten door de Vz of door een door hem aangeduide OVz.

Deze verzoeningsraad wordt belast met het vinden van een minnelijke oplossing voor iedere betwisting over de toepassing van de statuten of het RIO of over erezaken.

Bij gebrek aan verzoening zal de verzoeningsraad een beknopt verslag opmaken, dat de onderscheiden standpunten weergeeft.

R.05.42      Om zich voor te lichten mag de RvB personen vreemd aan de RvB uitnodigen of gespecialiseerde waarnemers aanduiden.

R.05.5    VERGADERINGEN

R.05.51      KALENDER

 1. De vergaderkalender van de RvB wordt door de Vz tijdens de eerste RvB die volgt op de AV meegedeeld.

 2. De verkozen leden van een nieuwe RvB komen onmiddellijk samen, tijdens een daartoe door de voorzitter van de AV besloten onderbreking van de AV, om een nieuwe Vz te verkiezen.

Deze speciale zitting van de RvB wordt voorgezeten door de bestuurder met de grootste anciënniteit in de hoogste graad.

R.05.52      STEMMING

R.05.52.1   De RvB beslist bij eenvoudige meerderheid tenzij een andere meerderheid voorgeschreven is door de statuten of het RIO.

R.05.52.2   De stemming gebeurt normaal openbaar. De voorzitter van de vergadering of één van zijn medewerkers zal achtereenvolgens elke bestuurder uitnodigen om zich uit te spreken. De bestuurder moet zich duidelijk uitspreken: “ja” (of voor) “neen” (of tegen) “onthouding”.

R.05.52.3   Met het doel de werkzaamheden te verkorten heeft de voorzitter van de vergadering het recht om eerst de RvB te vragen of een beslissing bij unanimiteit of met een grote meerderheid mogelijk is.

R.05.52.4   Om de vergadering voor te lichten mag de voorzitter van de vergadering de bestuurders uitnodigen om hun onthouding te motiveren.

R.05.52.5   Indien de RvB zich moet uitspreken over een aangelegenheid die een persoon betreft, gebeurt de stemming geheim.

R.05.52.6   De stemming is eveneens geheim wanneer de Vz of een derde van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders daarom verzoeken.

R.05.53      PROCES-VERBAAL

Een proces-verbaal van de debatten van de RvB wordt opgesteld bij elke zitting en onderworpen aan de goedkeuring van de volgende RvB. Het PV wordt vervolgens door twee bestuurders ondertekend en gearchiveerd.

R.05.6    VOORZITTERSCHAP

De Vz zit de RvB voor.

Indien de Vz verhinderd is wordt de RvB voorgezeten door zijn vervanger (zie R.06.3).

R.05.7    VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

R.05.71      Onverminderd de geprivilegieerde band van de bestuurders met hun eigen Gpg, moeten zij in de schoot van de RvB de doelstellingen van KNVRO nastreven in het belang van alle RM.

R.05.72      De beslissingen van KNVRO verbinden de bestuurders niet persoonlijk. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van hun mandaat en tot de fouten begaan tijdens hun bestuur.

R.05.8    ONTSLAG, OVERLIJDEN EN AFZETTING VAN EEN BESTUURDER

R.05.81      In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder duidt zijn Gpg een waarnemer aan bij de RvB in afwachting van de volgende AV.

R.05.82      De bestuurder die op eervolle wijze gedurende de uitoefening van zijn mandaat uit de kaders treedt mag bestuurder blijven tot de volgende AV.

R.05.83

 1. Met twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders mag de RvB het mandaat schorsen van een bestuurder aan wie hij zware fouten ten laste legt of fouten die schadelijk zijn voor KNVRO, dit na de betrokkene uitgenodigd te hebben zich te verrechtvaardigen. De RvB moet binnen drie maanden een AV bijeenroepen die over de vraag tot afzetting moet beslissen.

 2. Hij kan tijdens de AV aan de EL van dezelfde taalrol vragen de afzetting uit te spreken en ondertussen voorzien in zijn vervanging volgens art. R.05.81.

HOOFDSTUK R.06  -  DE VOORZITTER (Vz)

R.06.1    VERKIESBAARHEIDSVOORWAARDEN

Voorwaarden waaraan de Vz moet voldoen:

 1. bestuurder zijn,

 2. hoofdofficier zijn.

R.06.2    VERKIEZING EN MANDAAT

R 06.21      KANDIDATUUR

De kandidaturen moeten schriftelijk toekomen op het secretariaat van KNVRO minstens vijftien kalenderdagen voor de AV die het einde van het mandaat van de Vz in functie voorafgaat. De kandidatuur voor hernieuwing van het mandaat dient onder dezelfde voorwaarden te gebeuren.

R.06.22      VERKIEZING

De Vz wordt door de RvB tijdens de opschorting van de AV (zie R.05.51) die de RvB heeft samengesteld, verkozen onder de kandidaten volgens R.06.21 of bij gebrek aan kandidaten onder de bestuurders die voldoen aan de criteria van R.06.1.

Indien er meer dan twee kandidaat Vz zijn en indien na drie stemrondes geen enkele kandidaat de statutaire meerderheid van twee derden (zie S.06.02) heeft behaald, zullen slechts de twee best gerangschikte kandidaten na de derde stemronde kunnen deelnemen aan de volgende stemronden.

R.06.23      BEPERKINGEN

De bestuurders die hun kandidatuur gesteld hebben mogen niet deelnemen aan de stemming.

R.06.24      VERVANGING ALS GEWONE BESTUURDER

Na zijn verkiezing wordt de Vz door de AV als gewone bestuurder vervangen met toepassing van de artikels R.05. Hetzelfde geldt voor de andere kandidaten voor het voorzitterschap indien zij ontslag nemen als bestuurder voor de hervatting van de AV.

R.06.3    PREROGATIEVEN

R.06.31      Alle zittingen van de AV, van de RvB en van het CB moeten voorgezeten worden door de Vz. Na zijn aantreding duidt de Vz zijn vervangers aan en informeert, schriftelijk of per mail, de RvB en het CB. Hij doet dat ook bij elke latere wijziging.

R.06.32      De voorzitter van de vergaderingen leidt de debatten. Het komt hem alleen toe de zitting te openen, het woord te geven of te weigeren, de stemming te openen en de resultaten te laten opnemen, de zitting te sluiten en elke beslissing te nemen die hij noodzakelijk acht voor het goede verloop van de vergadering.

R.06.4    BUREAU(S): zie R.07.

R.06.5    AFZETTING

R.06.51      PRINCIPE

De Vz kan enkel afgezet worden door de RvB.

R.06.52      VERZOEK

De afzetting moet gevraagd worden door minstens een derde van de bestuurders van elke taalrol.

R.06.53      ONDERZOEK

De RvB beslist, bij twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, het verzoek tot afzetting te onderzoeken.

R.06.54      COMMISSIE

Met uitsluiting van diegenen bedoeld in R.06.52 stelt de RvB een commissie samen van drie van zijn leden waar hij een OVz als waarnemer en secretaris aan toevoegt.

R.06.55      BESLISSING

De RvB spreekt zich met twee derde meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders uit over het voorstel van voorstel tot afzetting of over de vertrouwensmotie, geformuleerd door de commissie.

R.06.56      MEDEDELING AAN DE AV

De RvB roept zonder uitstel een buitengewone AV samen om ze officieel in te lichten over de afzetting.

R.06.6    VOORLOPIGE VERVANGING

R.06.61      De Vz tegen wie een afzettingsprocedure aanhangig gemaakt is, moet zich voorlopig laten vervangen.

R.06.62      Indien de Vz niet handelt volgens R.06.61 mag de RvB hem laten vervangen overeenkomstig R.06.3.

R.06.63      De Vz waarvan de afzetting bevestigd wordt moet vervangen worden door de RvB tijdens de buitengewone AV speciaal samengeroepen om van deze afzetting kennis te nemen met toepassing van R.06.22 tot 24.

HOOFDSTUK R.07  -  BUREAU(S)

R.07.1    CENTRAAL BUREAU (CB)

R07.11       SAMENSTELLING

Naast de Vz en de leden die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van KNVRO bestaat het CB ten minste uit:

   -          een OVz per militaire taalrol,

   -          een stafchef (StChef),

   -          een verbindingsofficier (LO) per internationale vereniging vermeld in R.01.3.

Eenzelfde persoon mag verschillende functies op zich nemen.

R.07.12      BENOEMING

R.07.12.1   De Vz kan vrij zijn medewerkers kiezen tussen de aangesloten leden. Hij zal het aantal leden van het Bureau zoveel mogelijk beperken.

R.07.12.2   De Vz stelt de leden van zijn CB ter goedkeuring voor aan de RvB.

R.07.12.3   De leden van het CB die eervol uit het reservekader treden mogen hun mandaat beëindigen.

R.07.12.4   De Vz is ambtshalve VP/CIOR (BE) maar hij mag beslissen zich in die functie te laten vervangen door de LO/CIOR.

R.07.12.5   Tussen de speciale vergadering van de RvB waarop de Vz wordt aangeduid en de eerste normale vergadering van de nieuwe RvB, mag de Vz een beroep doen op de bevoegdheden die hij nodig acht voor de goede werking van KNVRO, o.a. op de titularissen van de neergelegde handtekeningen.

R.07.12.6   Bij overlijden, ontslag of afzetting van de Vz, blijft het Bureau, voorgezeten door zijn vervanger (R.06.3), in functie tot de verkiezing van een nieuwe Vz.

R.07.13      BEVOEGDHEDEN

Bij samenstelling van het Bureau, stelt de Vz een technisch reglement op dat de opdrachten en verplichtingen van elk lid van het Bureau vastlegt. Dit technisch reglement wordt meegedeeld aan de RvB bij de voorstelling van de leden van het Bureau.

R.07.2    TOEGEVOEGD BUREAU (TB)

De adjuncten van de leden van het CB vormen het TB. Zij staan de leden van het CB bij in de uitoefening van hun opdracht en krijgen specifieke taken toebedeeld.

Tijdelijk kunnen, met speciale opdrachten belaste medewerkers aan hen toegevoegd worden.

R.07.3    ONDERTEKENING

 1. De akten die KNVRO tegenover derden verbinden moeten ondertekend worden door de Vz en twee bestuurders.

 2. De dagelijkse briefwisseling wordt ondertekend door de Vz, een OVz of het betrokken lid van het CB. De kopie voor het archief moet geparafeerd worden door de Vz.

De uittreksels of de copies van de verslagen van de AV, van de RvB of van het CB of van andere nationale bijeenkomsten, die verstrekt moeten worden aan leden of belanghebbende derden moeten ondertekend worden door de secretaris en tegengetekend door de Vz of zijn vervanger (R.06.3).

R.07.4    VERGADERINGEN

R.07.41      KALENDER

Het CB vergadert minstens vijfmaal per jaar, afwisselend met de vergaderingen van de RvB. Het CB kan daarenboven samengeroepen worden telkens één vierde van de leden van het CB erom verzoekt of wanneer de Vz het nodig acht.

De leden van het TB kunnen op deze vergaderingen uitgenodigd worden.

R.07.42      VOORZITTERSCHAP

De Vz of zijn vervanger zit het CB voor.

HOOFDSTUK R.08  -  VERSCHEIDENE

R.08.1        KNVRO-MEDAILLE

Jaarlijks worden er “KNVRO-Medailles” toegekend aan personen, Eenheden of KNVRO-Groeperingen die zich bijzonder ingezet hebben voor de zaak van de Reservemilitair. De procedures worden beschreven in een technisch reglement.

R.08.2        KENTEKEN VAN DE COMPETITIES

Jaarlijks worden er “Kentekens van de Competities” toegekend om leden van de vereniging te belonen, die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden als daadwerkelijke deelnemers aan de proeven van de militaire competities voor Reservemilitairen op nationaal vlak en/of op internationaal vlak. De procedures worden beschreven in een technisch reglement.