KONINKLIJKE NATIONALE VERENIGING

VAN DE RESERVEOFFICIEREN VAN BELGIË vzw

(KNVRO vzw)

(ondernemingsnummer 408649617)

 

STATUTEN

(versie goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 31 januari 2012)

(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juni 2012)

HOOFDSTUK S.01 - BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR

S.01.1  -  BENAMING

De vereniging heeft als benaming « Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique, association sans but lucratif – Koninklijke Nationale Vereniging van de Reserveofficieren van België, vereniging zonder winstoogmerk – Königlicher Belgischer Nationaler Verband der Reserveoffizieren, Gesellschaft ohne Erwerbszweck », afgekort « URNOR asbl », « KNVRO vzw », « KNVRO GoE ».

S.01.2  -  OORSPRONG

De « Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique, association sans but lucratif – Koninklijke Nationale Vereniging van de Reserveofficieren van België, vereniging zonder winstgevend doel », afgekort « URNOR asbl » en « KNVRO vzw », werd op 10 januari 1935 gesticht, op initiatief van de Heer Albert Devèze, Minister van Landsverdediging, en van de Vriendenkring van de Officieren van de Veldtocht 1914-1918, in overeenstemming met de wet op de verenigingen zonder winstgevend doel. Ze draagt de titel « Royale – Koninklijke » sedert 18 september 1984.

S.01.3

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, zoals bepaald door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

S.01.4 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Gerechtelijk Arrondissement Brussel.

De zetel is thans gevestigd te 1000-Brussel, Karmelietenstraat, 24.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Algemene Vergadering naar iedere andere plaats binnen het Gerechtelijk Arrondissement Brussel.

S.01.5

KNVRO vzw heeft als maatschappelijk doel:

 1. de kameraadschap onder de reservemilitairen, in de geest van de door hen afgelegde eed, te onderhouden en te ontwikkelen,

 2. de morele en materiële belangen van de reservemilitairen zowel in het militaire als in het burgerleven te bevorderen,

 3. de ontwikkeling van kringen en verenigingen van reservemilitairen aan te moedigen, en ze te helpen en te steunen in hun activiteiten,

 4. samen te werken met de militaire overheid met als doel de militaire opleiding van de reservemilitairen te onderhouden,

 5. de samenwerkingsverbanden tussen de reservemilitairen en het beroepsmilitairen nauwer aan te halen,

 6. de harmonieuze betrekkingen tussen het leger en de natie te bevorderen,

 7. belangstelling te wekken bij de jeugd voor de taak en de inzet van de reservemilitair,

 8. mee te werken als vereniging aan de ontwikkeling van de burgerzin, en aan de maatschappelijke integratie van de Krijgsmacht bij de Belgische bevolking.

S.01.6

KNVRO vzw bevestigt haar trouw aan de Koning en haar gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch Volk, in overeenstemming met de eed afgelegd door de militairen.

Zowel tijdens de vergaderingen als in haar publicaties onthoudt KNVRO vzw zich uitdrukkelijk van elke inmenging in politieke, taalkundige, godsdienstige of filosofische onderwerpen met uitzondering van deze die betrekking hebben op militaire aangelegenheden die beantwoorden aan het doel omschreven in de statuten van de vereniging.

De werktalen zijn het Nederlands en het Frans.

S.01.7

KNVRO vzw wordt voor onbeperkte duur opgericht. Ze kan slechts ontbonden worden in overeenstemming met de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

De vereffening moet uitgevoerd worden, zoals vastgelegd in art. S.09.6 van de statuten.

S.01.8

Alle regels, waaraan KNVRO vzw onderworpen is, zijn vervat in:

 1. de statuten, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en waarvan de wijzigingen gebeuren overeenkomstig de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,

 2. het reglement van inwendige orde (RIO) met de gedetailleerde opsomming van regels en procedures,

 3. de technische reglementen met de specifieke reglementen van de activiteiten,

 4. de administratieve documenten, opgesomd in het RIO.

De documenten vermeld onder b, c en d kunnen door de Raad van Bestuur gewijzigd worden.

HOOFDSTUK  S.02  –  LIDMAATSCHAP

S.02.1  -  SAMENSTELLING

KNVRO vzw vertegenwoordigt, als overkoepelende vereniging voor reservemilitairen, de door haar aanvaarde groeperingen en hun leden.

KNVRO vzw bestaat uit de afgevaardigden van minimaal drie groeperingen; er is geen maximum bepaald.

S.02.2  –  GROEPERINGEN 

Wordt als een groepering beschouwd: elke vereniging van reservemilitairen die lokaal, of nationaal, of per wapen, dienst, macht of component opgericht werd, en die door KNVRO vzw aanvaard wordt.

S.02.3  -  AANVAARDING

Om door KNVRO vzw aanvaard te worden moet elke groepering voldoen aan de voorwaarden bepaald door het reglement van inwendige orde (RIO).

S.02.4  –  UITSLUITING EN SCHORSING

De Algemene Vergadering (AV) kan de aanvaarding van een groepering intrekken die niet meer voldoet aan één van de voorwaarden van aanvaarding vastgelegd in punt S.02.3 van de statuten van KNVRO vzw. Het voorstel tot intrekken van de aanvaarding van een groepering gaat uit van de Raad van Bestuur (RvB) van KNVRO vzw, die deze groepering vooraf schriftelijk uitgenodigd heeft om zich binnen een redelijke termijn mondeling of schriftelijk te verdedigen.

De beslissing van de RvB om de procedure « voorstel tot intrekken van aanvaarding van een groepering » verder te zetten zal gemotiveerd worden en moet genomen worden bij twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Vervolgens wordt deze beslissing op de agenda gezet van de AV (gewone of buitengewone), die de beslissing tot intrekken van aanvaarding moet nemen bij twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen, binnen drie maanden na de beslissing van de RvB.

De beslissing van de RvB om het « voorstel tot intrekken van aanvaarding van een groepering » aan de AV voor te leggen, houdt de tijdelijke schorsing in van de aanvaarding van de groepering, tot de eindbeslissing van de AV.

Zelfs indien de AV beslist om de aanvaarding van de betrokken groepering niet in te trekken, kan deze groepering geen aanspraak maken op eender welke uitoefening van statutaire of andere rechten of op subsidie waarop zij aanspraak had kunnen maken tijdens de periode van schorsing van aanvaarding, noch op eender welke schadevergoeding of terugbetaling onder welke vorm ook, behoudens uitdrukkelijke toekenning door de AV die heeft besloten haar aanvaarding niet in te trekken.

S.02.5  –  SUBSIDIËRING 

Elke groepering aanvaard door KNVRO vzw volgens S.02.3 kan een aanvraag indienen om toelagen te bekomen van KNVRO vzw, volgens de richtlijnen van het RIO.

HOOFDSTUK S.03  - LEDEN

S.03.1  –  PRINCIPE

Alle reservemilitairen (RM) kunnen zich bij KNVRO vzw aansluiten. Ze kunnen dit doen:

-          ofwel via een groepering van reservemilitairen erkend door KNVRO vzw,

-          ofwel individueel. Hiervoor moeten ze een aanvraag sturen naar de RvB van KNVRO vzw.

S.03.2 –  AANGESLOTEN EN TOEGETREDEN LEDEN

 1. a. aangesloten leden: Belgische Reservemilitairen (RM(BE)) die nog onderworpen zijn aan militaire verplichtingen. en die reglementair ingeschreven zijn in een groepering erkend door KNVRO vzw,

 2. b. toegetreden leden:

  1. RM(BE) die om eerbare redenen uit het reservekader getreden zijn, en die reglementair ingeschreven zijn in een groepering erkend door KNVRO vzw,

  2. RM(BE) die nog onderworpen zijn aan militaire verplichtingen en RM(BE) die om eerbare redenen uit het reservekader getreden zijn, maar die niet reglementair ingeschreven zijn in een groepering erkend door KNVRO vzw.

S.03.3 –  SYMPATHISERENDE LEDEN EN ERELEDEN

 1. sympathiserende leden:

  1. de (BE) kandidaten RM tijdens hun opleiding en tot hun benoeming in hun eerste graad,

  2. de (BE) militairen van het beroepskader of die eervol uit het beroepskader getreden zijn en het burgerpersoneel van Defensie, in dienst of met pensioen, en die niet behoren tot de Reserve,

  3. de buitenlandse RM’s (met akkoord van de Nationale Vereniging van Reservemilitairen van hun land),

  4. de leden van de Groeperingen die niet behoren tot de hierboven vermelde categorieën, maar wel van bijzonder belang zijn.

Opmerking: de RvB van KNVRO vzw kan een sympathiserend lid weigeren bij gemotiveerde beslissing. Deze wordt, in voorkomend geval, medegedeeld aan de groepering die hem voorgesteld heeft.

 1. ereleden: iedere persoon die wegens belangrijke diensten bewezen aan KNVRO vzw in deze hoedanigheid aanvaard wordt door de AV.

S.03.4  –  ONTSLAG

Elk lid kan op elk moment, schriftelijk, zonder een reden te moeten opgeven, zijn ontslag meedelen aan de RvB van KNVRO vzw.

S.03.5  –  UITSLUITING EN SCHORSING

De AV kan beslissen tot de uitsluiting van een lid.

Het voorstel tot uitsluiting van een lid gaat uit van de Raad van Bestuur (RvB) van KNVRO vzw, die het lid vooraf schriftelijk uitgenodigd heeft om zich binnen een redelijke termijn mondeling ofschriftelijk te verdedigen.

De beslissing van de RvB om de procedure « voorstel tot uitsluiting van een lid » verder te zetten moet gemotiveerd worden en moet genomen worden bij twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Vervolgens wordt deze beslissing op de agenda gezet van de buitengewone AV, die de beslissing tot uitsluiting moet nemen bij twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen, binnen drie maanden na de beslissing van de RvB.

Nadat de RvB beslist heeft het voorstel tot uitsluiting van een lid aan de AV voor te leggen, wordt het betrokken lid tijdelijk geschorst tot de AV een beslissing genomen heeft.

S.03.6  –  VERLIES VAN LIDMAATSCHAP

Elk lid dat niet meer voldoet aan de criteria vastgelegd in het RIO verliest van rechtswege de hoedanigheid van lid van KNVRO vzw. Het lidmaatschap eindigt tevens van rechtswege bij overlijden.

S.03.7  -  BIJDRAGE

Elk lid van KNVRO vzw moet een jaarlijkse bijdrage betalen. Het bedrag van deze bijdrage wordt door de AV voor elk kalenderjaar vastgelegd voor elke categorie van leden. De jaarlijkse bijdrage mag 125,00 EUR niet overschrijden.

Het lidgeld van de leden die zich via een groepering aangesloten hebben, moet door deze groepering betaald worden aan KNVRO vzw.

De individueel ingeschreven leden moeten hun bijdrage rechtstreeks aan KNVRO vzw betalen.

HOOFDSTUK  S.04  -  ALGEMENE VERGADERING

S.04.1  -  SAMENSTELLING

Op de Algemene Vergadering (AV) worden uitgenodigd:

-          de effectieve leden, die er spreek- en stemrecht hebben,

-          de leden van de Raad van Bestuur en van het Bureau van KNVRO vzw die geen effectief lid zijn, die er enkel spreekrecht hebben.

Alle andere niet-effectieve leden worden toegelaten tot de AV, maar hebben spreek- noch stemrecht.

S.04.2  -  VERKIEZING EN MANDAAT

Enkel aangesloten leden kunnen effectief lid worden van KNVRO vzw.

Om effectief lid (EL) van KNVRO vzw te worden moet het aangesloten lid zich kandidaat stellen, voorgedragen worden door zijn groepering aan de RvB van KNVRO vzw en door deze laatste aanvaard worden, conform het RIO.

Het mandaat van EL begint op de dag van de statutaire AV en eindigt de dag voor de volgende statutaire AV.

S.04.3  -  BEVOEGDHEDEN

De AV heeft de hoogste bevoegdheid. Zij alleen is bevoegd voor:

 1. het bepalen van de algemene beleidslijnen;

 2. het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen;

 3. het vaststellen van de bijdrage voor het daaropvolgende jaar;

 4. het benoemen en het afzetten van de bestuurders;

 5. het wijzigen van de statuten;

 6. het beslissen tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel;

 7. het intrekken van de aanvaardingvan een groepering;

 8. het uitspreken van de uitsluiting van een lid;

 9. het aanstellen en het afzetten van de rekeningtoezichters;

 10. het uitspreken van de vrijwillige ontbinding van KNVRO vzw.

S.04.4  -  VERGADERINGEN

De gewone AV komt minstens éénmaal per jaar samen, dit ten laatste op 31 juni. De RvB kan ook buitengewone en bijzondere AV samenroepen. Wanneer één vijfde der EL er om verzoekt, met vermelding van de punten die zij op de dagorde wenst te plaatsen, moet de RvB binnen drie maanden een bijzondere AV samenroepen. Elk voorstel dat ondertekend werd door één twintigste der EL, en dat werd voorgelegd aan de RvB, die de AV voorafgaat, moet op de dagorde geplaatst worden.

Minstens veertien dagen voor deze AV nodigt de RvB schriftelijk alle EL er op uit. De datum, uur, plaats en dagorde van deze AV moeten op die uitnodiging vermeld staan

S.04.5  -  QUORUM

 1. Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft plus één van de EL aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

 2. Behoudens de uitzonderingen vastgelegd in de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de statuten en het RIO, worden alle beslissingen van de AV genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft plus één).

 3. Voor de wijziging van de statuten moeten de bepalingen van de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk worden nageleefd.

 4. Elk EL kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander EL, die slechts drager kan zijn van twee volmachten. De geldigheid van deze volmacht is beperkt tot de erop vermelde datum van vergadering.

S.04.6  -  VOORZITTERSCHAP

De AV wordt voorgezeten door de Voorzitter (Vz) of bij diens afwezigheid door een ondervoorzitter (OVz), conform het RIO.

S.04.7  -  PROCES-VERBAAL

De processen-verbaal van de AV worden opgesteld in het Nederlands en in het Frans in een register ad hoc. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Alle leden kunnen het ter plaatse inzien, na schriftelijke toelating ondertekend door de Vz en de Secretaris van KNVRO vzw.

HOOFDSTUK  S.05  - RAAD VAN BESTUUR

S.05.1  -  SAMENSTELLING

 1. De Raad van Bestuur (RvB) is samengesteld uit een oneven aantal bestuurders, nl.:

-         de Voorzitter, en

-         een even aantal bestuurders, waarvan de helft behoort tot het Nederlandstalig militair taalstelsel en de helft tot het Franstalig militair taalstelsel. In de vergadering van de RvB die voorafgaat aan de AV, met de benoeming van bestuurders op de dagorde, wordt het aantal te begeven mandaten vastgelegd. Dit aantal wordt bepaald door toepassing van volgende formule: het hoogste aantal lokale groeperingen van één der beide militaire taalstelsels die een kandidaat bestuurder voorgesteld hebben, verhoogd met het aantal nationale groeperingen die een kandidaat bestuurder voorgesteld hebben, en deze som vermenigvuldigd met twee.

 1. Elke lokale groepering heeft recht op minimum één bestuurdersmandaat, binnen het militair taalstelsel van het Nederlandstalige of Franstalige landsgedeelte waarbinnen zij gelegen is. Het Duitstalige landsgedeelte wordt vertegenwoordigd binnen het Franstalige militaire taalstelsel. Elke nationale groepering heeft recht op minimum één bestuurder binnen ieder militair taalstelsel, voor zover ze een kandidaat bestuurder voor dat taalstel voorgesteld heeft.

 2. De nieuw opgerichte groeperingen die erkend werden door de RvB, hebben binnen de RvB recht op één waarnemer zonder stemrecht, en dit tot aan de eerstvolgende statutaire AV met de benoeming van bestuurders op de dagorde.

S.05.2  -  VERKIEZING EN MANDAAT

Debestuurders worden door de AV verkozen zoals bepaald in het RIO. Hun mandaat vangt aan bij de sluiting van de AV waardoor zij werden verkozen, en eindigt automatisch bij de sluiting van de AV twee jaar na hun verkiezing. Ze zijn herkiesbaar binnen de grenzen vastgelegd in het RIO. Ze vervullen hun functie volledig vrijwillig en onbezoldigd.

S.05.3  -  QUORUM

 1. Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft plus één van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

 2. Behoudens de uitzonderingen vastgelegd in de statuten en het RIO, worden alle beslissingen van de RvB genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 3. Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen bij volmacht door een andere bestuurder, die slechts drager mag zijn van twee volmachten. De geldigheid van deze volmacht is beperkt tot de erop vermelde datum van vergadering.

 4. Indien het vereiste quorum niet bereikt is, kan een andere vergadering met dezelfde dagorde samengeroepen worden, die geldig zal kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders.

S.05.4  -  BEVOEGDHEDEN

Ongeacht de bijzondere opdrachten die de AV aan de RvB kan toewijzen, is de RvB bevoegd voor:

 1. het uitoefenen van de algemene leiding van KNVRO vzw binnen het kader van de richtlijnen door de AV vastgelegd,

 2. het wijzigen van het RIO bij meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen,

 3. het wijzigen van de technische reglementen en administratieve documenten bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,

 4. het verkiezen van de Vz (volgens artikel S.06.2 van de statuten),

 5. het ontslaan van de Vz (volgens artikel S.06.5 van de statuten),

 6. op voorstel van de Vz:

  1. het goedkeuren van de aanstelling van de OVz’s en van de leden van het Bureau,

  2. het goedkeuren van de aanstelling van de Belgische vertegenwoordigers bij de internationale verenigingen, vernoemd in het RIO,

  3. het in dienst nemen en ontslaan van bezoldigd personeel,

 7. het samenroepen van de gewone, de bijzondere en debuitengewone AV (volgens artikel S.04.4 van de statuten),

 8. het invullen van de controlerende mandaten in aanverwante nationale verenigingen,

 9. en alle andere bevoegdheden die door de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de statuten, niet uitdrukkelijk aan de AV zijn voorbehouden.

S.05.5  -  VERGADERINGEN

De RvB vergadert minstens éénmaal per trimester. Hij kan daarenboven worden samengeroepen wanneer de Vz het nodig acht, of als één vierde van de bestuurders erom verzoekt. In dit laatste geval moet de RvB binnen de maand geldig vergaderen.

De RvB wordt samengeroepen door de Vz, of bij diens afwezigheid of stilzitten, door één van de OVz’s.

De bijeenroeping geschiedt ofwel door het overhandigen van een jaarkalender van de vergaderingen aan de leden van de RvB, ofwel door het versturen van een schriftelijke uitnodiging. Voor iedere RvB wordt aan de bestuurders de dagorde toegestuurd.

S.05.6  -  VOORZITTERSCHAP

De RvB wordt voorgezeten door de Vz, of bij afwezigheid door een vervanger, conform het RIO.

S.05.7  -  VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BESTUURDERS

De verantwoordelijkheden van de bestuurders beperken zich strikt tot deze die vastgelegd zijn door de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, en deze die gedefinieerd zijn in het RIO.

S.05.8  -  VERVANGING VAN BESTUURDERS

De wegens ontslag, overlijden, uit het kader treden of afzetting uittredende bestuurders worden vervangen op de eerstvolgende AV conform het RIO. Deze vervangers beëindigen het mandaat van hun voorganger.

HOOFDSTUK  S.06  - VOORZITTER

S.06.1

De Voorzitter (Vz) is een reserve hoofdofficier.

S.06.2

De Vz wordt bij twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de RvB verkozen onder zijn leden. De duur van zijn mandaat bedraagt twee jaar, en vangt aan bij het sluiten van de RvB gedurende dewelke de Vz verkozen werd. Dit mandaat mag slechts gedurende drie opeenvolgende perioden uitgeoefend worden.

S.06.3

De Vz zit ambtshalve de AV’s, de vergaderingen van de RvB en van het Bureau voor. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van KNVRO vzw en voert, gezamenlijk met de leden van het Centraal Bureau, de richtlijnen uit die door de AV en de RvB uitgevaardigd werden.

S.06.4

De Vz moet, op de eerstvolgende vergadering van de RvB na zijn verkiezing, de door hem voorgestelde samenstelling van het Bureau ter goedkeuring voorleggen. Elke wijziging van de samenstelling wordt op de eerstvolgende vergadering van de RvB ter goedkeuring voorgelegd. De RvB kan te allen tijde bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen zijn goedkeuring intrekken van de samenstelling van het Bureau, waarna de Vz een nieuw Bureau ter goedkeuring dient voor te leggen.

S.06.5

Het ontslag van de Vz kan door de RvB uitgesproken worden bij twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen (zie procedure in het RIO). Indien hij beslist zijn functie van bestuurder opnieuw op te nemen, zal wie hem vervangen heeft in de RvB zijn hoedanigheid van bestuurder verliezen.

HOOFDSTUK  S.07  -  BUREAU

S.07.1  -  SAMENSTELLING

Om het dagelijkse bestuur van de vereniging te verzorgen stelt de Vz een Bureau samen, dat bestaat uit een Centraal Bureau (CB), dat zich kan laten bijstaan door een Toegevoegd Bureau (TB).

Het CB is samengesteld uit aangesloten leden die behoren tot beide militaire taalstelsels. Zij oefenen hun functie uit zoals omschreven in het RIO.

Het TB is samengesteld uit de adjuncten van de sectiehoofden en uit de zaakgelastigden, zoals omschreven in het RIO.

S.07.2  -  BENOEMING

De leden van het Bureau worden door de Vz aangesteld. De duur van hun mandaat is beperkt tot dat van de Vz. Hij kan hen schorsen of ontslaan zonder enige motivering. De leden van het Bureau kunnen al of niet lid zijn van de RvB.

S.07.3  -  BEVOEGDHEDEN

Het CB staat collegiaal en onder het voorzitterschap van de Vz in voor het dagelijks beheer van KNVRO vzw, de uitvoering van de opdrachten van de RvB en werkt actief mee, in het kader van de richtlijnen van de AV, aan de promotie van alle aspecten van het maatschappelijk doel van KNVRO vzw.

De leden van het CB nemen deel aan de vergaderingen van de RvB doch zonder stemrecht, behalve indien zij tevens beheerder zijn.

S.07.4  -  HANDTEKENING

Iedere overeenkomst die KNVRO vzw verbindt tegenover derden dient te worden ondertekend door de Vz, en bij zijn afwezigheid door twee bestuurders.

Alle overige documenten worden ondertekend door de Vz of door een lid van het CB dat handelt binnen de hem toegekende bevoegdheid.

S.07.5  -  VERGADERINGEN

Het Bureau vergadert overeenkomstig de bepalingen van het RIO.

HOOFDSTUK  S.08  -  ONVERENIGBAARHEDEN

S.08.1

Er is onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van KNVRO vzw en het uitoefenen van een functie gedurende de AV, zoals beschreven in het RIO.

S.08.2

Het is voor de leden van het CB, het TB, de bestuurders van KNVRO vzw, de leden en de bestuursleden van de groeperingen aanvaard door KNVRO vzw, verboden te verwijzen naar deze functie(s) voor het bekomen of bij het uitoefenen van welk politiek, sociaal en/of syndicaal mandaat of beroep dan ook

HOOFDSTUK  S.09  - VERMOGEN

S.09.1

De middelen van KNVRO vzw komen voort uit de bijdragen, uit de inbreng van de leden, uit giften, legaten en toelagen, uit inkomsten uit haar goederen en waarden van alle aard, uit uitzonderlijke inkomsten en uit subsidies.

S.09.2

De rekeningen en begrotingen, opgemaakt per burgerlijk jaar, worden jaarlijks door de RvB ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

S.09.3

De rekeningtoezichters moeten de boekhouding jaarlijks nazien en aan de AV verslag uitbrengen.

S.09.4

KNVRO vzw is verantwoordelijkvoor de fouten van haar aangestelden, en van haar uitvoeringsorganen.

KNVRO vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verbintenissen aangegaan door groeperingen die door haar aanvaard werden.

S.09.5

De leden kunnen bij ontslag, uitsluiting of verlies van lidmaatschap in geen geval aanspraak maken op een deel of het geheel van het vermogen van KNVRO vzw.

S.09.6

De AV die tot de ontbinding van KNVRO vzw heeft besloten, duidt tevens twee vereffenaars aan. Die AV beslist tevens over de overdracht van het eventueel saldo van het vermogen van KNVRO vzw aan één of meer verenigingen die een gelijkaardig maatschappelijk doel hebben, of bij ontstentenis daarvan, aan instellingen van de Belgische militaire gemeenschap.